2019 திட்டங்கள்

1.எழுத்துக்களை தொகுத்தல்

2.மின் நூல்களாய் வெளியிடுதல்

3.வாசகர்களின் வரவேற்பை பொருத்து அச்சு நூலாக

( சிறு சிறு நூல்களாக )

4.வீடியோக்களை பதிவுகளாக்குதல்

(பதிவு மின் நூலாக – மின் நூல் அச்சு நூலாக)

5.சொந்த வாகனம் -அதுவே மொபைல் புக் ஸ்டோர்